Νομικό πλαίσιο καθεστώτος χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών παρατίθεται πιο κατω :

  • ΥΑ 315076 / 05 (ΦΕΚ 1496/Β/2005) "Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση υπ. αριθμ. 262061/2005 (ΦΕΚ 622, τ.Β΄) περί συμπληρωματικών μέτρων για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών σε εκτέλεση των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ. αριθμ. 1786/2003 και 382/2005"
  • ΚΥΑ 262061 / 05 (ΦΕΚ 622/Β/2005) "Συμπληρωματικά μέτρα για τη χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χαρτονομών σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) υπ αριθμ. 1786/2003 και 382/2005."
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234/2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 382 / 2005 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών"