Περιορισμοί-εφαρμογή οδηγιών για κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - Διαξονικοί γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγές γεωργικών ελκυστήρων [1] στη χώρα και εφαρμογή των οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2005/13 που αφορούν στις εκπομπές ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από τους κινητήρες που φέρουν.

Με την ΚΥΑ 11627/4-5-2001 (ΦΕΚ 715/Β/8-6-2001) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2000/25/ΕΚ η οποία έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, προβλέποντας Φάση Ι και Φάση ΙΙ ως προς τα όρια ρυπογόνων εκπομπών των κινητήρων που φέρουν και καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των περιορισμών για την έγκριση τύπου αλλά και την απογραφή (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης) αυτών (πίνακες 1 και 2).

Στη συνέχεια η οδηγία 2005/13/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα με την ΚΥΑ 13845/Α20/2326/13-10-2006 (ΦΕΚ 1569/Β/26-10-2006) τροποποίησε την 2000/25/ΕΚ θέτοντας νέες Φάσεις (Φάση ΙΙΙΑ, Φάση ΙΙΙΒ και Φάση ΙV) ως προς τα όρια εκπομπών και επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τα επόμενα έτη (πίνακες 3, 4 και 5).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατηγορίες των κινητήρων ανάλογα με την ισχύ τους, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στη ΦΑΣΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και ΙV και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάθε ΦΑΣΗΣ για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου ή για την απογραφή (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης) και για κάθε κατηγορία κινητήρα.

Συμβουλευόμενοι τους πίνακες αυτούς είναι δυνατό να ελέγχουμε κάθε φορά τη δυνατότητα εισαγωγής, έκδοσης έγκρισης τύπου και τη δυνατότητα κυκλοφορίας (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης και Άδειας Κυκλοφορίας) στη χώρα οποιουδήποτε διαξονικού γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα.

Πίνακας 1
ΦΑΣΗ I
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης I μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση I μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / kWh) PT (g / kWh)
A ή Α: 130 ≤ P ≤ 560 kW 5,0 1,3 9,2 0,54 06 - 06 - 2001 30 - 06 - 2003
B ή Β: 75 ≤ P <130 kW 5,0 1,3 9,2 0,74 06 - 06 - 2001 30 - 06 - 2003
C ή Γ: 37 ≤ P <75 kW 6,5 1,3 9,2 0,85 06 - 06 - 2001 30 - 06 - 2003
Πίνακας 2
ΦΑΣΗ II
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙI μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση ΙI μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / kWh) PT (g / kWh)
D ή Δ: 18 ≤ P < 37 kW 5,5 1,5 8,0 0,8 06 - 06 - 2001 31 - 12 - 2003
E ή Ε: 130≤ P ≤560 kW 3,5 1,0 6,0 0,2 06 - 06 - 2001 31 - 12 - 2003
F ή ΣΤ: 75≤ P <130 kW 5,0 1,0 6,0 0,3 31 - 12 - 2001 31 - 12 - 2004
G ή Ζ: 37≤ P <75 kW 5,0 1,3 7,0 0,4 31 - 12 - 2002 31 - 12 - 2005
Πίνακας 3
ΦΑΣΗ IΙΙ A
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙΙI A μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση III Α μετά από τις:
CO (g / kWh) (HC + NOx) (g / kWh) PT (g / kWh)
H ή Η: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 4,0 0,2 31 - 12 - 2005 31 - 12 - 2007
I ή Θ: 75 ≤ P < 130 kW 5,0 4,0 0,3 31 - 12 - 2005 31 - 12 - 2008
J ή Ι: 37 ≤ P < 75 kW 5,0 4,7 0,4 31 - 12 - 2006 31 - 12 - 2009
K ή ΙΑ: 19 ≤ P < 37 kW 5,5 7,5 0,6 31 - 12 - 2005 31 - 12 - 2008
Πίνακας 4
ΦΑΣΗ III Β
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης III Β μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση III Β μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / kWh) PT (g / kWh)
L ή ΙΒ: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 0,19 2,0 0,025 31 - 12 -2009 31 - 12 - 2012
M ή ΙΓ: 75≤ P < 130 kW 5,0 0,19 3,3 0,025 31 - 12 - 2010 31 - 12 - 2013
N ή ΙΔ: 56 ≤ P < 75 kW 5,0 0,19 3,3 0,025 31 - 12 - 2010 31 - 12 - 2013
P ή ΙΣΤ: 37 ≤ P < 56 kW 5,5 (HC + NOx) (g / kWh) 4,7 0,025 31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2004
Πίνακας 5
ΦΑΣΗ IV
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης IV μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IV μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / kWh) PT (g / kWh)
Q ή ΙΖ: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 0,19 2,0 0,025 31 - 12 - 2012 31 - 12 - 2015
R ή ΙΗ: 56 ≤ P < 130 kW 5,0 0,19 0,4 0,025 30 - 09 - 2013 30 - 09 - 2016

Βιβλιογραφία

  1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων