Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της ΕΕ, κανένα προϊόν δεν διατίθεται στο εμπόριο ως "βιολογικό" χωρίς να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί. Κάθε χώρα – μέλος της ΕΕ υποδεικνύει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή εγκρίνει ιδιωτικούς οργανισμούς, με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ορίζει μια αρχή υπεύθυνη για την έγκριση και επίβλεψη των οργανισμών αυτών.

Το εθνικό σύστημα ελέγχου της χώρας μας που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 245090/06 (ΦΕΚ 157Β), στο οποίο υπόκεινται οι επιχειρηματίες που έχουν ενταχθεί στο βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, το διαχειρίζονται δημόσιες αρχές και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι λειτουργούν με την άδεια και υπό την εποπτεία του δημοσίου.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ ασκεί την εποπτεία του συστήματος ελέγχου πραγματοποιώντας εποπτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας, αντικειμενικής και αξιόπιστης λειτουργίας του.

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (πρώην Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Agrocert) ως αρμόδια αρχή επίβλεψης του συστήματος ελέγχου, διενεργεί τακτικούς ή/και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους εγκεκριμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, στους ενταγμένους επιχειρηματίες, στους χώρους εμπορίας και σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής πώλησης.

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης, οι οποίοι εγκρίνονται ως φορείς ελέγχου από το ΥΠΑΑΤ και ελέγχονται από τις προαναφερόμενες αρχές, πραγματοποιούν τακτικούς ετήσιους ελέγχους σε όλους τους συμβεβλημένους επιχειρηματίες. Επίσης, πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους και δειγματοληψίες βάσει του βαθμού επικινδυνότητας στις μονάδες παραγωγής, εμπορίας, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής βιολογικών προϊόντων.

Ο επιχειρηματίας (παραγωγός, μεταποιητής, αποθηκευτής, έμπορος, εισαγωγέας) που επιθυμεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του ως βιολογικά πρέπει να τηρήσει μια διαδικασία ένταξης στο σύστημα ελέγχου, δηλαδή:

  • να συνάψει σύμβαση με έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προίόντων,
  • να ανακοινώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του στο βιολογικό τομέα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας και
  • να εφαρμόζει αρχές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 834/07 και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php