Εποπτικό συμβούλιο συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) εκλέγεται και τριμελές εποπτικό συμβούλιο του αγροτικού συνεταιρισμού (ΑΣ), το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα μέλη του ΑΣ που έχουν ισόχρονη θητεία με τα μέλη του ΔΣ.
  • Το εποπτικό συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, και τον Γραμματέα. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
  • Συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του συμβούλου.
  • Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη γενική συνέλευση, την οποία κοινοποιεί προς την εποπτική αρχή.