Πειραματικές μονάδες για τη διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (έννοιες και ορισμοί)

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 08:42, 12 Μαρτίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πειραματική μονάδα Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (ΟΠΠΑ)

Πειραματική μονάδα Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (ΟΠΠΑ) είναι η μονάδα που περιλαμβάνει το προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων σύμφωνα με τις αρχές τις ΟΠΠΑ και είναι τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου. Η αναγνώριση των πειραματικών μονάδων γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ.183351/07-04-10 και έπειτα καταχωρούνται στον κατάλογο με τις αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες.

Ορθή Πειραματική Πρακτική Αποτελεσματικότητα (ΟΠΠΑ)

Με τον όρο ορθή πειραματική πρακτική αποτελεσματικότητα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία, διαχείριση και συνθήκες κάτω από τις οποίες βιολογικές δοκιμές/πειράματα σχεδιάζονται, διεξάγονται, καταγράφονται, αξιολογούνται και παρουσιάζονται.

Διευθυντής πειραματισμού

Διευθυντής πειραματισμού είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων.

Πειραματιστής αγρού

Πειραματιστής αγρού είναι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων αγρού σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο και την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (ΤΔΛ).

Συντονιστής ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας

Η δ/νση προστασίας φυτικής παραγωγής ορίζει με απόφαση του γενικού γραμματέα, ένα συντονιστή ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας (GEP manager) και τον αναπληρωτή αυτού μόνιμο υπάλληλο από το τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων και ο οποίος είναι υπεύθυνος:

  • για να συντονίζει τη διαδικασία αναγνώρισης και διεξαγωγής ελέγχων των πειραματικών μονάδων ΟΠΠΑ
  • να συντάσσει μέχρι την 1η Μαρτίου έκαστου έτους κατάλογο με τις βιολογικές δοκιμές/πειράματα που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος από όλες τις αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες
  • να εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό σε συσκέψεις που ενδεχομένως να γίνουν για το θέμα αυτό
  • να κοινοποιεί στα άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή κάθε χρόνο τις αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες ΟΠΠΑ.

Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (ΤΔΛ)

Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (ΤΔΛ) είναι οι γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τις εργασίες του προσωπικού της πειραματικής μονάδας για την πραγματοποίηση βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων.

Άδεια πειραματισμού

Άδεια πειραματισμού είναι η χορήγηση από την αρμόδια αρχή (δ/νση προστασίας φυτικής παραγωγής) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου άδειας για τη διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων με συγκεκριμένες ποσότηυτες φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μια τριετία.

Πρωτόκολλο πειραματισμού

Πρωτόκολλο πειραματισμού είναι το σχέδιο που περιγράφει το στόχο του πειράματος, την μέθοδο πειραματισμού, τον τόπο διεξαγωγής του πειράματος καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη βιολογική δοκιμή/πείραμα.

Πειραματικό σύστημα

Πειραματικό σύστημα είναι το σύνολο των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων που διεξάγονται για συγκεκριμένο συνδυασμό καλλιέργειας/στόχου.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι