Απόφαση γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Η απόφαση της ΓΣ πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.
  • Η ΓΣ αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για τη διάλυση του συνεταιρισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του, για τη συγχώνευσή του με άλλο συνεταιρισμό, για την μετατροπή του, την τροποποίηση του καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.
  • Αν τα μέλη του ΔΣ δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισμός, ο απολογισμός και ο πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης, η ΓΣ στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του ΔΣ και εκλογή νέου. Αν τα μέλη του ΔΣ ανακληθούν, η ΓΣ στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό ΔΣ, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει ΓΣ των μελών του συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου ΔΣ.
  • Η ΓΣ αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
  1. Αρχαιρεσίες.
  2. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
  3. Έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.
  4. Προσωπικά θέματα
  • Απόφαση της ΓΣ, που λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. Για την κήρυξη της ακυρότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2810/2000 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.