Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • Η γενική συνέλευση (ΓΣ) αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.
 • Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ ανήκουν :
 1. Η τροποποίηση του καταστατικού.
 2. Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.
 3. Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) και των αντιπροσώπων σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού.
 4. Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης.
 5. Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων.
 6. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού. Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.
 7. Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
 8. Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
 9. Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του ΔΣ.
 10. Η ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.
 11. Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του συνεταιρισμού, (η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας καθώς και η έγκριση για την σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς).
 12. Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του συνεταιρισμού ως ομάδας παραγωγών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις ομάδες παραγωγών.
 13. Ο ορισμός των ελεγκτών για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
 14. Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
 15. Η απόφαση για συμμετοχή του συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε κοινωφελείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, και η αποχώρησή του από αυτές.
 16. Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη ΓΣ.