Ασφαλιστική κάλυψη ζωικού κεφαλαίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αντικείμενο Ασφάλισης

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο που αποκλειστικά και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου. Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων, κατά είδος ζώου είναι μικρότερος της μίας (1) και προκειμένου για μελισσοσμήνη των δέκα (10) κυψελών. Σε περίπτωση ζημιών στα μελισσοσμήνη από αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.

"Ζημιά ζωικού κεφαλαίου" θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η -μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων- σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

(Α.Μ.) "Ασφαλιστική μονάδα" είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε αγελάδες ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.

Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:

 • Βοοειδή ηλικίας μέχρι 6 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 6 μηνών ως 1 έτος, 0,50 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας από 1 έτος μέχρι δύο ετών, 0,6 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω, 1 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μέχρι δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω του έτους, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια μέχρι Ζ.Β. 20 KGR, 0,03 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια από 20 KGR μέχρι 50 KGR, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 και άνω KGR, 0,25 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Κουνέλια –Λαγοί , 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μέχρι τεσσάρων μηνών ( αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας από 4 μήνες μέχρι 12 μήνες, 0,40 Α. Μ.έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος από 12 μήνες και άνω, 1 Α.Μ.έκαστον

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια):

 • Φυσικά ζημιογόνα αίτια : χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, ζημιά από άγρια ζώα, σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία.
 • Ασθένειες - Παθήσεις: Επιπλοκές τοκετού, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, Ειλεός των βοοειδών, Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, Άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια - Νόσος των βλεννογόνων, Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, Νόσος οιδήματος των αιγών, Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

Χαλάζι ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου, το μέγεθος των οποίων προκαλεί ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Υπερβολικό ψύχος ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η υπερβολική και ασυνήθιστη για την περιοχή και την περίοδο πτώση της θερμοκρασίας (σημαντικά κάτω του μηδενός) του εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία προκαλεί κρυοπληξία, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Χιόνι ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η χιονόπτωση που δημιουργεί στρώμα χιονιού το οποίο λόγω ύψους, βάρους και διάρκειας παραμονής προκαλεί πτώση των εγκαταστάσεων στέγασης των ζώων ή αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στο χώρο σταβλισμού (για παροχή τροφής, νερού και θέρμανσης) ή απροσδόκητη ακινητοποίηση των ζώων στην ύπαιθρο, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Ανεμοθύελλα ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται ο σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση προκαλεί πτώση ή κατάρρευση κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων αντικειμένων ή ανατροπή κυψελών, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Πλημμύρα ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η - εξαιτίας βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού - ροή ή η παραμονή όγκου γλυκού νερού στους χώρους σταβλισμού ή στους χώρους εκτροφής, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η ροή ή η παραμονή όγκου γλυκού νερού στους παραπάνω χώρους, που οφείλεται σε αμέλεια, παράλειψη ή άλλα τεχνητά αίτια.

Καύσωνας ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η περί τους 40ο C και άνω αντικειμενικά διαπιστωμένη θερμοκρασία του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος, της οποίας η διάρκεια σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία και το είδος του ζώου προκαλεί θερμοπληξία, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Κεραυνός ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η ηλεκτρική εκκένωση ηλεκτρικών φορτίων των νεφών προς τη γη και η εξ αυτής πυρκαγιά, οι οποίες προκαλούν ηλεκτροπληξία και εγκαύματα, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Ζημιά από άγρια ζώα ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η μετά από επίθεση των "άγριων ζώων" βλαπτική επίδραση, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Άγρια ζώα θεωρούνται τα άγρια θερμόαιμα σαρκοφάγα ζώα και τα "άγρια αδέσποτα σκυλιά" που προκαλούν ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια "άγρια ζώα" αφορά μόνο στην αρκούδα.

Ως άγρια αδέσποτα σκυλιά χαρακτηρίζονται σκυλιά που συνήθως ζουν σε αγέλες και σπανιότερα κατά μόνας, τα οποία δεν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για τα οποία στην ευρύτερη περιοχή διαβίωσής τους έχει αναφερθεί στον ΕΛ.Γ.Α. ή έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη τους.

Σεισμός ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η δόνηση του εδάφους μιας περιοχής, η οποία προκαλεί πτώση ή κατάρρευση εγκαταστάσεων στέγασης ή άλλων εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Κατολίσθηση ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται το γεωλογικό φαινόμενο της μετατόπισης χωμάτινων όγκων ή πετρωμάτων, το οποίο προκαλεί κατάρρευση ή καταπλάκωση εγκαταστάσεων στέγασης ή χώρων σταβλισμού, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Καθίζηση ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται το γεωλογικό φαινόμενο της υποχώρησης εδάφους, το οποίο προκαλεί κατάρρευση ή παράχωση εγκαταστάσεων στέγασης ή χώρων σταβλισμού, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Επιπλοκές τοκετού ως κίνδυνος που καλύπτεται ασφαλιστικά, θεωρούνται οι κατά τον τοκετό παρουσιαζόμενες και εμφανιζόμενες παθολογικές καταστάσεις - εξαιτίας δυστοκίας, εκστροφής μήτρας, κακώσεων γεννητικής οδού, περιτονίτιδας από ρήξη ή κακώσεις μήτρας, εξαρθρημάτων ή καταγμάτων οστών, κακώσεων νεύρων, τενόντων και μυών - οι οποίες προκαλούν την εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τοκετού ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Στην ανωτέρω έννοια δεν περιλαμβάνονται μαστίτιδες (εκτός των περιλαμβανομένων στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού), περιτονίτιδες άλλης αιτιολογίας, κ.λπ., καθώς και παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε χρόνια εξαντλητικά νοσήματα, καταβολή λόγω κακής διατροφής ή ασιτίας, πεπτικές διαταραχές, εντερίτιδες, δυσπεπτική οξέωση, δηλητηριάσεις, κ.λπ.

Άνθρακας ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή των θηλαστικών από την οξεία εμπύρετο νόσο η οποία οφείλεται στο βάκιλλο του άνθρακα («Bacillus Anthracis»), με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Πνευματάνθρακας ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή των θηλαστικών από την οξεία εμπύρετο νόσο η οποία οφείλεται στο «Clostridium Chauvoei» και χαρακτηρίζεται από εμφυσηματώδεις οροαιμορραγικές διηθήσεις σε μεγάλες μυικές μάζες, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Ιογενής διάρροια – Νόσος των βλεννογόνων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή των βοοειδών από ιογενή νόσο η οποία οφείλεται στον ιό «BVD–MD» του γένους pestivirus, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός (Γαγγραινώδης κόρυζα) ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή των βοοειδών από τη λοιμώδη νόσο, η οποία οφείλεται σε ερπητοιό και χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του επιθηλίου της ανωτέρας αναπνευστικής και πεπτικής οδού, κερατοεπιπεφυκίτιδα, εγκεφαλίτιδα και γενικευμένη λεμφική υπερπλασία, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή του μαστού από οξεία λοίμωξη σταφυλόκοκκου η οποία προκαλεί γάγγραινα, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή των αιγών και των προβάτων από το μικρόβιο «mycoplasma Agalactiae», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή από τη χρόνια λοιμώδη νόσο η οποία οφείλεται στο βακτήριο «Mycobacterium paratuberculosis», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή από τη χρόνια ιογενή λοίμωξη η οποία οφείλεται στον ιό «Maedi – Visna», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή από την οξεία λοιμώδη νόσο η οποία οφείλεται στο βακτήριο «Listeria monosytogenes», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή από την οξεία εμπύρετη νόσο η οποία οφείλεται στο μυκόπλασμα «Mycoplasma mycoides subso capri», με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Νόσος οιδήματος των αιγών ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή από την οξεία εμπύρετη νόσο η οποία οφείλεται σε μυκόπλασμα, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η παθολογική κατάσταση των ζώων, η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία η υπεροξεία προσβολή του μαστού από κολοβακτηριοειδή (E.COLI, AEROBACTER AEROGENES, KLEBSIELLA SPP), με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

"Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή" των βοοειδών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η υπεροξεία παθολογική κατάσταση των ζώων, η οποία χαρακτηρίζεται από την τοπογραφική ανωμαλία του ηνύστρου, με διάταση και μετατόπιση δεξιά και σύγχρονη στροφή δεξιά ή αριστερά, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Ειλεός των βοοειδών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η οξεία ή υπεροξεία παθολογική κατάσταση των ζώων, η οποία χαρακτηρίζεται από ολική απόφραξη του εντέρου που αποφέρει πλήρη αναστολή της προώθησης του εντερικού περιεχομένου και οφείλεται σε απόφραξη (μηχανικός ειλεός) ή ελάττωση της κινητικότητας του εντέρου (δυναμικός ειλεός), με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η παθολογική κατάσταση της οξείας ή υπεροξείας προσβολής ενός ή περισσοτέρων τεταρτημορίων του μαστού από Staphylococcus aureus, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η μη αναστρέψιμη παθολογική κατάσταση των ζώων, η οποία χαρακτηρίζεται από κατάγματα των οστών της λεκάνης και των πίσω άκρων σε ζώα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Πυρκαγιά από ανωτέρα βία, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η πυρκαγιά από αίτια που είναι αδύνατο να προβλεφθούν από τον άνθρωπο ή να παρεμποδισθεί η εκδήλωση και επέκτασή της, όση επιμέλεια και αν επιδείξει, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή του γόνου από το βακτήριο paeniballus larvae που έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του μελισσοσμήνους σε βαθμό «μη βιώσιμο» και κατάσταση μη αναστρέψιμη, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, ως κίνδυνος που καλύπτεται, θεωρείται η προσβολή του επιθηλίου του μέσου εντέρου των μελισσών από το πρωτόζωο Nozema apis που έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του μελισσοσμήνους σε βαθμό «μη βιώσιμο» και κατάσταση μη αναστρέψιμη, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.