Διαδικασία εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση στην περιφερειακή ενότητα (διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής) όπου το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του ή τη μόνιμη κατοικία του εφόσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων.
  2. Η οικεία διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο και διαπιστώνει ότι ο αιτών είναι ικανός και επιθυμεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. Για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στην αίτηση πραγματοποιείται και επιτόπιος έλεγχος στους χώρους της επιχείρισης πχ. αγρούς, συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους κλπ.
  3. Εγγράφει τους υπόχρεους στο μητρώο εφόσον ισχύουν όσα προβλέπονται πιο πάνω και τους κοινοποιεί τον αριθμό μητρώου. Ο αριθμός αυτός είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή τους.
  4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ικανοποιούνται τότε ο αιτών δεν εγγράφεται στο μητρώο και ακολουθεί έγγραφη αιτιολόγηση προς τον αιτούντα.
  5. Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης ή σε περίπτωση αναστολής δραστηριοτήτων ο υπόχρεος ενημερώνει εγγράφως τη ΔΑΟΚ που υπέβαλε την αίτηση εντός 15 εργάσιμων ημερών και ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο.
  6. Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλους νομούς από την έδρα ή την κατοικία της επιχείρισης τότε η ΔΑΟΚ στην οποία υπεβλήθη η αίτηση διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης στις υπόλοιπες ΔΑΟΚ. Ο αριθμός μητρώου χορηγείται στην επιχείριση μετά από συνεννόηση - συνεργασία των εμπλεκόμενων ΔΑΟΚ και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.