Φυτοϋγειονομικό μητρώο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά

Η εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ χωρίς εσωτερικά σύνορα, απαιτεί όπως οι έλεγχοι για τα κοινοτικά φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα V, μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002, να πραγματοποιούνται στους τόπους παραγωγής ή και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διακίνησής τους. Έτσι, για την αποστολή στη χώρα μας ή από τη χώρα μας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει τα ανωτέρω προϊόντα να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Για την εφαρμογή αυτού του καθεστώτος στη χώρα μας απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο των παραγωγών, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συλλογικών αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων πατάτας, εισαγωγέων και εξαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων καθώς και των ενώσεών τους.

Οι περιφερειακές ενότητες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) εγγράφουν τους υπόχρεους στο μητρώο μετά από αίτησή τους το οποίο τηρείται από την εν λόγω αρχή. Υποχρέωση εγγραφής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο για επαγγελματική χρήση:

 • Eισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος V, μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002
 • Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος V, μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002
 • Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του παραρτήματος V, μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002
 • Διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του παραρτήματος V, μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002
 • Παράγει γεώμηλα, καρπούς των ειδών Citrus L., Forunella Swingle και Poncirus Raf., ή στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής, συσκευασίας και αποθήκευσης στις ζώνες παραγωγής των.

Διαδικασία εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

 1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση στην περιφερειακή ενότητα (διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής) όπου το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του ή τη μόνιμη κατοικία του εφόσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων.
 2. Η οικεία διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο και διαπιστώνει ότι ο αιτών είναι ικανός και επιθυμεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. Για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στην αίτηση πραγματοποιείται και επιτόπιος έλεγχος στους χώρους της επιχείρισης πχ. αγρούς, συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους κλπ.
 3. Εγγράφει τους υπόχρεους στο μητρώο εφόσον ισχύουν όσα προβλέπονται πιο πάνω και τους κοινοποιεί τον αριθμό μητρώου. Ο αριθμός αυτός είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή τους.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ικανοποιούνται τότε ο αιτών δεν εγγράφεται στο μητρώο και ακολουθεί έγγραφη αιτιολόγηση προς τον αιτούντα.
 5. Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης ή σε περίπτωση αναστολής δραστηριοτήτων ο υπόχρεος ενημερώνει εγγράφως τη ΔΑΟΚ που υπέβαλε την αίτηση εντός 15 εργάσιμων ημερών και ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο.
 6. Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλους νομούς από την έδρα ή την κατοικία της επιχείρισης τότε η ΔΑΟΚ στην οποία υπεβλήθη η αίτηση διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης στις υπόλοιπες ΔΑΟΚ. Ο αριθμός μητρώου χορηγείται στην επιχείριση μετά από συνεννόηση - συνεργασία των εμπλεκόμενων ΔΑΟΚ και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.
Υποχρεώσεις φυσικού ή νομικού προσώπου που εγγράφεται στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

 1. Να τηρεί σχέδιο της εκμετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.
 2. Να τηρεί αρχεία ως προς την κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, να διαφυλάσσει τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για τρία έτη και να τα επιδεικνύει στις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν.
 3. Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο εκπρόσωπός του να είναι υπεύθυνος, έμπειρος στον τομέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονομικά θέματα και ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρισης και των αρμόδιων υπηρεσιών.
 4. Να πραγματοποιεί μακροσκοπικούς ελέγχους ανάλογα με τις ανάγκες και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
 5. Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ' ονόματος της αρμόδιας αρχής, φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ή και δειγματοληψίες, καθώς επίσης και πρόσβαση στα αρχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή σε συναφή έγγραφα.
 6. Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 7. Να αποδέχεται νέα τυχόν επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα μέτρα αυτά να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.
 8. Να αποδέχεται μετά από έγγραφη υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ταυτότητας του υλικού μέχρι την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. Αυτές οι γενικές υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, απομόνωση (καραντίνα), εκρίζωση, μεταχείριση (χειρισμό), καταστροφή και σήμανση (ετικέτα) ή όποια άλλα μέτρα απαιτούνται βάσει του παραρτήματος IV, μέρος Α, κεφάλαιο II και του παραρτήματος IV, μέρος Β του ΠΔ 365/2002.
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής ή των περιφερειακών κέντρων προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) που έχουν οριστεί από τη διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από συνεννόηση - συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι