Φυτοϋγειονομικός έλεγχος (γενικά)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002, με το οποίο έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη χώρα και στην ΕΕ.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια του φυτοϋγειονομικού ελέγχου: οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τα οκτώ Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) και τα Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)), και οι Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ειδικότερα ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό μητρώο των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος A, του ανωτέρω Π.Δ/τος και για την έκδοση, όπου απαιτείται, Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.
  • Επισκοπήσεις (surveys) για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών.
  • Λήψη επίσημων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Ενδεικτικά αναφέρονται βασικές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις:

  • Τα διακινούμενα, εντός της χώρας και την ΕΕ, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος A, του Π.Δ. 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002 συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
  • Τα εισαγόμενα από τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β, του Π.Δ. 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002 συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
  • Οι διακινούμενες πατάτες θα πρέπει να φέρουν επί της συσκευασίας τον αριθμό φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού ή συσκευαστή.
  • Οι διακινούμενοι καρποί εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους πρέπει να συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
  • Όλα τα εξαγόμενα σε τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα πρέπει να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας το οποίο να πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.
  • Όλα τα ξύλινα μέσα που συνοδεύουν φορτία που εισάγονται στη χώρα ή εξάγονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISΡΜ 15.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι