Υποχρεώσεις φυσικού ή νομικού προσώπου που εγγράφεται στο φυτοϋγειονομικό μητρώο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  1. Να τηρεί σχέδιο της εκμετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.
  2. Να τηρεί αρχεία ως προς την κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, να διαφυλάσσει τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για τρία έτη και να τα επιδεικνύει στις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν.
  3. Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο εκπρόσωπός του να είναι υπεύθυνος, έμπειρος στον τομέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονομικά θέματα και ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρισης και των αρμόδιων υπηρεσιών.
  4. Να πραγματοποιεί μακροσκοπικούς ελέγχους ανάλογα με τις ανάγκες και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
  5. Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ' ονόματος της αρμόδιας αρχής, φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ή και δειγματοληψίες, καθώς επίσης και πρόσβαση στα αρχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή σε συναφή έγγραφα.
  6. Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  7. Να αποδέχεται νέα τυχόν επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα μέτρα αυτά να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.
  8. Να αποδέχεται μετά από έγγραφη υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ταυτότητας του υλικού μέχρι την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. Αυτές οι γενικές υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, απομόνωση (καραντίνα), εκρίζωση, μεταχείριση (χειρισμό), καταστροφή και σήμανση (ετικέτα) ή όποια άλλα μέτρα απαιτούνται βάσει του παραρτήματος IV, μέρος Α, κεφάλαιο II και του παραρτήματος IV, μέρος Β του ΠΔ 365/2002.