Επισήμανση προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στο εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ με ονομασία καταχωρημένη αναγράφονται, εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στη σχετική ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα:

 1. Η καταχωρημένη ονομασία υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 2. Το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ. Τα εν λόγω σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Πρέπει τα σήματα να είναι ευκρινώς εκτυπωμένα σε χρώματα αναφοράς (Pantone πράσινο 362 και μπλέ 661) και να χρησιμοποιούνται χωρίς επεμβάσεις, σε διαστάσεις αναλογικές και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες των 15 mm πλάτος Χ 10 mm ύψος.
 3. Την ένδειξη: Αρ. Πιστοποιητικού: ΠΟΓ/000-0000.00 ή Certificate No: POC/000-0000.00 για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο με την εμπορική ονομασία του προϊόντος και να συνοδεύονται με την χορηγηθείσα ένδειξη, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αναφέρονται στην πιστοποίηση και στο πεδίο εφαρμογής της. Η χορηγηθείσα ένδειξη δεν μπορεί να είναι εμφανέστερη όσον αφορά το χρώμα, το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς από την εμπορική ονομασία του προϊόντος.
 4. Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας, που αποτελούνται από τα δύο αρχικά γράμματα της καταχωρημένης ονομασίας, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής, οι οποίοι χορηγούνται από τον ΟΠΕΓΕΠ.
 5. Τα στοιχεία του παραγωγού ή και συσκευαστή (επωνυμία και διεύθυνση). Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων με υπερεργολαβία (φασόν).

Στην περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ που γίνεται από καταστήματα λιανικής πώλησης (Super markets κ.λπ.) με στόχο τη διάθεσή τους στο λιανικό εμπόριο, στην υποσυσκευασία πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός σήμανσης της συσκευασίας από την οποία προέρχεται αυτή και την επωνυμία της επιχείρησης που έγινε η παραγωγή του προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Επίσης:

 • Τα ανωτέρω είναι δυνατό να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω αποτελούν κατοχυρωμένη αποκλειστική ιδιοκτησία του AGROCERT.
 • Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί πιστοποίηση και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 • Το πιστοποιητικό καθώς και οι σχετικές ενδείξεις αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα του πεδίου πιστοποίησης.
 • Η ορθή χρήση του πιστοποιητικού και των ως άνω ενδείξεων, σημάτων εξετάζεται από τον AGROCERT τόσο κατά τη διάρκεια των Ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση προίόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 • Η επιχείρηση δεσμεύεται εγγράφως να διακόψει άμεσα τη χρήση των σχετικών ενδείξεων, σημάτων και αναφορών εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο AGROCERT ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού. Προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί κατά την παραγωγή τους ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και δικαιούνται της σχετικής σήμανσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δύναται να τεθούν σε εμπορία και μετά το πέρας της εν λόγω χρονικής περιόδου.

Πιο κάτω παρατίθενται τα κοινοτικά σύμβολα για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ:

Σήμα ποπ.png Σήμα ποπ en.png
Σήμα πγε.jpeg Σήμα πγε en.gif

Καθώς και τα σύμβολα του ΟΠΕΓΕΠ:

Σήμα ποπ οπεγεπ.jpeg Σήμα ποπ οπεγεπ en.jpeg
Σήμα πγε οπεγεπ.jpeg Σήμα πγε οπεγεπ en.jpeg

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι


px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php