Κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτιρίων τους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Πρόχειρα καταλύματα

Είναι τα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας. Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων.


Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής ή βάσει προτύπων μέχρι 300τμ

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την αριθ. 5888/3.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.
  • Έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθ. 281273/27.8.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

Και στις δύο περιπτώσεις μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την μεταφορά των ζώων στην εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία βεβαίωση-εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας και η πολεοδομία θεωρεί την αρχική έγκριση κατασκευής ως προς την αποπεράτωση των εργασιών. Η θεωρημένη πλέον έγκριση κατασκευής ενέχει τη θέση του πιστοποιητικού τήρησης των τύπων κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο πιο πάνω κατηγορίες δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης κατασκευής, απαιτείται όμως η επίβλεψη κατασκευής από μηχανικό.


Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδοομικής άδειας

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).


Πηγή - βιβλιογραφία