Μεταβατική περίοδος στη βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μεταβατική περίοδος στη βιολογική γεωργία

Ένας παραγωγός αγροτικών προϊόντων που παράγονται με συμβατικό τρόπο, ο οποίος επιθυμεί να καλλιεργήσει τα χωράφια του με βιολογικό τρόπο, πρέπει, για να ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στη βιολογική γεωργία, να εφαρμόσει για τα αγροτεμάχια αυτά τις αρχές της βιολογικής γεωργίας για μία μεταβατική περίοδο που ονομάζεται περίοδος μετατροπής. Η περίοδος μετατροπής είναι διάρκειας τουλάχιστον:

  • δύο (2) ετών προ της σποράς για την περίπτωση ετήσιων καλλιεργειών,
  • δύο (2) ετών για την περίπτωση των λιβαδιών (ζωοτροφές) πριν την εκμετάλλευσή τους για παραγωγή ζωοτροφών
  • τριών (3) ετών πριν από την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών τουλάχιστον.

Ο Οργανισμός Ελέγχου μπορεί με την έγκριση της Αρμόδιας Ελέγχουσας Αρχής, να αποφασίσει την παράταση ή μείωση της χρονικής διάρκειας της μεταβατικής περιόδου, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προγενέστερη χρήση των αγροτεμαχίων. Πρέπει δηλαδή ο παραγωγός να αποδείξει ότι για τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον πριν την πρώτη συγκομιδή ότι δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Μεταβατική περίοδος στη βιολογική κτηνοτροφία

Όταν μία κτηνοτροφική μονάδα μετατρέπεται σε βιολογική, ολόκληρη η έκταση της που χρησιμοποιείται, μαζί με τους χώρους, ακολουθεί τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Για κάθε είδος ζώου έχουν καθοριστεί, συγκεκριμένοι χρόνοι μετατροπής. Αναλυτικά:

  • 12 μήνες προκειμένου για ιπποειδή και βοοειδή κρεατοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά τρία τέταρτα της ζωής τους
  • 6 μήνες προκειμένου για μικρά μηρυκαστικά και χοίρους και ζώα γαλακτοπαραγωγής
  • 10 εβδομάδες για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που έχουν εισαχθεί πριν από την τρίτη ημέρα της ζωής τους
  • 6 εβδομάδες προκειμένου για πουλερικά ωοπαραγωγής

Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την έναρξη της περιόδου μετατροπής, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής ολόκληρης της μονάδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των βοσκοτόπων ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής. Η συνολική συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα ζώα και τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους ή/και τη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε 24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής.

  • Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορεί να πωλούνται με αναφορές σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής. Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.

Σχετικές σελίδες
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php