Περιορισμοί-εφαρμογή οδηγιών για κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - Λοιπά γεωργικά μηχανήματα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με την ΚΥΑ Δ13ε/9321/98 (ΦΕΚ 121/Β/98) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 97/68/EK η οποία προέβλεψε τη ΦΑΣΗ Ι και τη ΦΑΣΗ ΙΙ και τα όρια των εκπομπών ρύπων των πετρελαιοκινητήρων που τοποθετούνται σε γεωργικά μηχανήματα (π.χ. θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές κλπ). με ισχύ κινητήρα από 18 kW έως 560 kW (πίνακες 1 και 2).

Με την ΚΥΑ Δ13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/07) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και η οδηγία 2004/26/EK η οποία τροποποιεί την 97/68/ΕΚ και προσθέτει τη ΦΑΣΗ ΙΙΙΑ, τη ΦΑΣΗ ΙΙΙ Β και τη ΦΑΣΗ IV, τα νέα όρια εκπομπών ρύπων των πετρελαιοκινητήρων από 19 έως 560 kW και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους (πίνακες 3,4 και 5).

Στους πίνακες εμφανίζονται οι διάφορες κατηγορίες κινητήρων στις διάφορες φάσεις, τα όρια εκπομπών, καθώς και οι ημερομηνίες πέρα από τις οποίες :

  1. δεν μπορεί να δοθεί έγκριση τύπου από την κεντρική υπηρεσία, για γεωργικό μηχάνημα που φέρει κινητήρα, ο οποίος δεν πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές ως προς τα όρια εκπομπών των αερίων ρύπων και
  2. δεν μπορεί να απογραφεί το γεωργικό μηχάνημα δηλ. όταν πρόκειται για όχημα δεν ταξινομείται και όταν πρόκειται για μηχάνημα που δεν προμηθεύεται με άδεια κυκλοφορίας (π.χ. αντλία), τότε δεν μπορεί να τεθεί στην αγορά.

Επισημαίνουμε ότι από 31-12-2006 για να εκδοθεί έγκριση τύπου σε αγροτικό μηχάνημα με κινητήρα πετρελαίου, θα πρέπει ο κινητήρας να πληροί τις προδιαγραφές της ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ Α. Αντίστοιχες μεταγενέστερες ημερομηνίες έχουν τεθεί για τη ΦΑΣΗ ΙΙΙΒ και τη ΦΑΣΗ IV.

(ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όσα έχουν ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά κατά τη διάρκεια ισχύος της φάσης ΙΙ και είναι φάσης Ι, ή κατά τη διάρκεια ισχύος της φάσης ΙΙΙΑ και είναι φάσης ΙΙ, ή κατά τη διάρκεια ισχύος της φάσης ΙΙΙΒ και είναι φάσης ΙΙΙΑ, ή κατά τη διάρκεια ισχύος της φάσης IV και είναι φάσης ΙΙΙΒ. Η εξαίρεση ισχύει για όσο διάστημα μπορούν να διατεθούν στην αγορά (ημερομηνίες πίνακα) με την προϋπόθεση ότι έχουν προμηθευτεί με την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή έγκριση).

Όλοι οι κινητήρες που είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στις οδηγίες φέρουν σήμανση ανάλογη της φάσης στην οποία βρίσκονται π.χ. στη σήμανση e1*97/68HA*2004/26*0346*00 από τον χαρακτήρα Η φαίνεται προς πρόκειται για κινητήρα κατηγορίας 130 ≤P≤560 kW και φάσης ΙΙΙΑ.

Πίνακας 1
ΦΑΣΗ I
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης I μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση I μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / KWh) PT (g / kWh)
A ή Α: 130 ≤ P ≤ 560 kW 5,0 1,3 9,2 0,54 06 - 06 - 2001 06 - 06 - 2001
B ή Β: 75 ≤ P < 130 kW 5,0 1,3 9,2 0,74 06 - 06 - 2001 06 - 06 - 2001
C ή Γ: 37 ≤ P < 75 kW 6,5 1,3 9,2 0,85 06 - 06 - 2001 06 - 06 - 2001
Πίνακας 2
ΦΑΣΗ II
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης II μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση II μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / KWh) PT (g / kWh)
D ή Δ: 18 ≤ P < 37 kW 5,5 1,5 8,0 0,8 06 - 06 - 2001 31 - 12 - 2002
E ή Ε: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 1,0 6,0 0,2 06 - 06 - 2001 31 - 12 - 2003
F ή ΣΤ: 75 ≤ P < 130 kW 5,0 1,0 6,0 0,3 31 - 12 - 2001 31 - 12 - 2004
G ή Ζ: 37 ≤ P < 75 kW 5,0 1,3 7,0 0,4 31 - 12 - 2002 31 - 12 - 2005
Πίνακας 3
ΦΑΣΗ III Α
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης III Α μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IIΙ Α μετά από τις:
CO (g / kWh) (HC + NO x) (g / kWh) PT (g / kWh)
H ή Η: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 4,0 0,2 30 - 06 - 2005 31 - 12 - 2007
I ή Θ: 75 ≤ P < 130 kW 5,0 4,0 0,3 31 - 12 - 2005 31 - 12 - 2008
J ή Ι: 37 ≤ P < 75 kW 5,0 4,7 0,4 31 - 12 - 2006 31 - 12 - 2009
K ή ΙΑ: 19 ≤ P <37 kW 5,5 7,5 0,6 31 - 12 - 2005 31 - 12 - 2008
Πίνακας 4
ΦΑΣΗ III B
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης III B μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IIΙ B μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / KWh) PT (g / kWh)
L ή ΙΒ: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 0,19 2,0 0,025 31 - 12 - 2009 31 - 12 - 2012
M ή ΙΓ: 75 ≤ P < 130 kW 5,0 0,19 3,3 0,025 31 - 12 - 2010 31 - 12 - 2013
N ή ΙΔ: 56 ≤ P < 75 kW 5,0 0,19 3,3 0,025 31 - 12 - 2010 31 - 12 - 2013
P ή ΙΣΤ: 37 ≤ P < 56 kW 5,5 (HC + NOx) (g / kWh) 4,7 0,025 31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2014
Πίνακας 5
ΦΑΣΗ IV
Κατηγορία κινητήρα Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης IV μετά από τις: Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IV μετά από τις:
CO (g / kWh) HC (g / kWh) NOx (g / KWh) PT (g / kWh)
Q ή ΙΖ: 130 ≤ P ≤ 560 kW 3,5 0,19 2,0 0,025 31 - 12 - 2012 31 - 12 - 2012
R ή ΙΗ: 56 ≤ P < 130 kW 5,0 0,19 0,4 0,025 30 - 09 - 2013 30 - 09 - 2016

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία - πηγές