Σύγκληση γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Η γενική συνέλευση (ΓΣ) συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η ΓΣ πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσης. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα ,της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του συνεταιρισμού με την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του συνεταιρισμού ή του κοινοτικού ή δημοτικού καταστήματος αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ του συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της ΓΣ δεν προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.
  • Το ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ του συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού κατά την κρίση του συμβουλίου.
  • Η ΓΣ συγκαλείται τους σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του συνεταιρισμού. Η αίτηση υποβάλλεται στο ΔΣ και σ’ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι τους έκτακτης σύγκλησης και τα τους συζήτηση θέματα. Αν το ΔΣ αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή τους αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους τη ΓΣ
  • Οι προσκλήσεις της ΓΣ υπογράφονται:
  1. Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ όταν συγκαλείται από αυτό.
  2. Από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της ΓΣ.