Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εξαγωγών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ένας εξαγωγέας που προγραμματίζει την εξαγωγή προς μία τρίτη χώρα μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, επικοινωνεί έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της εν λόγω χώρας (NPPO=National Plant Protection Organization) για να πληροφορείται τις επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC=International Plant Protection Convention).

Τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της τρίτης χώρας όπως ισχύουν κατά την περίοδο της εξαγωγής, ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας τις γνωστοποιεί στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας μας. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μπορεί να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου μιας τρίτης χώρας σε εξαιρετικές ή και σε άλλες περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΝΡΡΟ της χώρας μας είναι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Ν. 3495/2006 (Α΄215) "Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών" όπως τροποποιήκηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4039/2012 (Α΄15). Για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο και την έκδοση ή μη ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας (ΠΦ) ή ενός Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας Επανεξαγωγής (ΠΦΕ) αρμόδιες αρχές είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων με τους ορισμένους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές ή σε ορισμένες περιπτώσεις τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) .

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι