Φάκελος απαραίτητων δικαιολογητικών κτηνοτροφικής εγκατάστασης (σύνοψη)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να έχει συγκεντρώσει πριν τη διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή Σταβλισμού, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της, η έκδοση των οποίων προσδιορίζεται από τη συναφή και παράλληλη νομοθεσία και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.

Ο εν λόγω φακελος κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:

 • Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων.
 • Τίτλους ιδιοκτησίας:
  • συμβόλαιο και πιστοποιητικό μετγραφής αυτού ή
  • συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλάκιο ή
  • απόφαση παραχώρησης ή
  • απόφαση ενοικίασης
 • Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων:
  • οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή
  • απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή
  • απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή
  • δήλωση αυθαιρέτου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Χάρτης γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού 1:5000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης.
 • Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη νομοθεσία.
 • Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση.
 • Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης: ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο φάκελο να υπάρχουν:
  • μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
  • απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
  • μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή
  • κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή
  • βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σε περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 13 του ν. 4056/2012 που αναφέρεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις.
 • Ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών NATURA είτε ως αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ (κατηγορίες Α1 και Α2) είτε ανεξάρτητη (κατηγορία Β).
 • Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:
  • έγκριση αρχαιολογίας στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εγκατάσταση χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εκτός ζώνης Α κυρηγμένων αρχαιολογικών χώρων
  • έγκριση δασικής υπηρεσίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις (άλση, πάρκα) και γενικά σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων
  • απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας
  • απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική - αιτιολογική έκθεση

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να ενημερώνεται με όλες τις τυχόν νέες άδειες ή ανανεώσεις των υφισταμένων και να είναι άμεσα διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Πηγή - βιβλιογραφία