Μη συμμορφώσεις για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μη συμμορφώσεις έιναι οι παρατυπίες και οι παραβάσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ή/και του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και της σύμβασης ένταξης στο σύστημα ελέγχου, που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ως παρατυπία ή παράβαση νοούνται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:

Παρατυπία

  • Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στα σχετικά έντυπα.
  • Η πλημμελής τήρηση όρων και δεσμεύσεων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλα γραπτά κείμενα.
  • Η μη έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της ΚΥΑ 261611/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Η πλημμελής τήρηση των όρων παραγωγής των αναγνωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που δεν συνιστούν παράβαση.

Παράβαση

  • H μη συμμόρφωση του ελεγχομένου εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου σε περιπτώσεις παρατυπιών ή επαναλαμβανόμενες μη συμμορφώσεις.
  • H μη συμμόρφωση προς την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
  • Σοβαρές αποκλίσεις στα τηρούμενα αρχεία ή στην επισήμανση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
  • Η πλημμελής τήρηση των απαιτήσεων σήμανσης – διαφήμισης επί των προϊόντων, σε κάθε είδους διαφημιστική ενέργεια ή/και επί των συνοδευτικών εγγράφων.
  • Η μη ορθή χρήση των ενδείξεων, σημάτων, συμβόλων και λοιπών μέσων προβολής και διαφήμισης όπως αναφέρονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Η άρνηση ελέγχου ή άρνηση πρόσβασης στους εντεταλμένους ελεγκτές σε χώρους ή αρχεία ή στοιχεία της επιχείρησης που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και η άρνηση υποβολής απαιτουμένων στοιχείων μετά από αίτημα των ελεγκτικών αρχών. Η ως άνω αναφορά περιπτώσεων που συνιστούν παρατυπίες και παραβάσεις είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική ούτε περιοριστική. Ο ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT διατηρεί το δικαίωμα να κατατάσσει και άλλες παρεκκλίσεις / αποκλίσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την επισήμανση, τη διαφήμιση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον τεκμηριωμένα τίθεται σε αμφισβήτηση η εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι