Χορήγηση και ανανέωση της πιστοποίησης για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η χορήγηση πιστοποίησης από τον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT στον ενδιαφερόμενο επιβεβαιώνει ότι τα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα αυτού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εισηγείται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης για τη χορήγηση πιστοποίησης μόνο εφόσον κατά τον έλεγχο αξιολόγησης ή τους ελέγχους επιτήρησης δε βρέθηκαν μη συμμορφώσεις ή έχει επαληθευτεί η άρση των τυχόν μη συμμορφώσεων που διαπιστώθηκαν.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει αιτιολογημένα κατά περίπτωση, μετά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT για:

  • Τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης στην επιχείρηση
  • Την ανάκληση της πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση

Η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στην επιχείρηση με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τη χορήγηση της πιστοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αποστέλλει στην επιχείρηση υπογεγραμμένο το πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι τριετής.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της πιστοποίησης, οφείλει να ενημερώσει γραπτά την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού. Σε αντίθετη περίπτωση ανανεώνεται η πιστοποίηση και χορηγείται πιστοποιητικό διάρκειας τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων ή και μεγεθών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ενημερώνεται ο ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT και υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από έλεγχο, τροποποίησης της πιστοποίησης σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ή/και μεγέθη.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι