Έλεγχος αξιολόγησης αίτησης πιστοποίησης για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT διενεργεί κατάλληλους ελέγχους οι οποίοι διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ο έλεγχος αξιολόγησης αφορά:

 1. στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η παραγωγή, η μεταποίηση, η παρασκευή ή/και η συσκευασία, η αποθήκευση, η διακίνηση και η εμπορία του και
 2. στην ορθή χρήση των σχετικών ενδείξεων στην επισήμανσή του.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο του AGROCERT και από έναν υπάλληλο της Γεωργικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος έχει ορισθεί από το Νομάρχη, μαζί με τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια των ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ.

Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT καταρτίζει - σε συνεννόηση με τις Γεωργικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων - και αποστέλλει στον ελεγχόμενο το πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ονόματα και την επαγγελματική ιδιότητα των μελών που συγκροτούν την ομάδα ελέγχου. Το πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να αποστέλλεται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου.

Ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του προγράμματος ελέγχου και με κατάλληλη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της ομάδας ελέγχου, και αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του ελέγχου, εφόσον τεκμηριωμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και εφόσον γίνει αποδεκτό, μεριμνά για τον επανακαθορισμό της ομάδας ελέγχου ή και της ημερομηνίας διεξαγωγής του.

Για να διενεργηθεί ο έλεγχος αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τον AGROCERT για την έναρξη των δραστηριοτήτων της, 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη αυτών.

Για τη διενέργεια του ελέγχου βασική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση προς τον ΟΠΕΓΕΠ των οικονομικών υποχρεώσεων της προς πιστοποίηση επιχείρησης, που αφορούν την εξόφληση του αρχικού κόστους πιστοποίησης.

Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο σε χώρους / εγκαταστάσεις, με συνεντεύξεις, με εξέταση εγγράφων / αρχείων, με παρατήρηση δραστηριοτήτων και συνθηκών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το πρόγραμμα ελέγχου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους δύναται να προβαίνουν σε:

 • Δειγματοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησής τους ως προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτοελέγχου της επιχείρησης ή κατόπιν αίτησης άλλου κρατικού φορέα εντολοδόχου, γίνονται δεκτά από τον AGROCERT υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 1. οι αναλύσεις αφορούν τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ,
 2. η δειγματοληψία πληρεί τους όρους της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και
 3. οι εν λόγω αναλύσεις έχουν διεξαχθεί σε διαπιστευμένα ή αποδεδειγμένου κύρους εργαστήρια.
 • Ελέγχους για την ορθή χρήση των σχετικών προστατευόμενων ενδείξεων, του κοινοτικού σήματος καθώς και της κατοχυρωμένης σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ.
 • Αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα

Ο έλεγχος αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει (συνοπτικά) τα παρακάτω στάδια:

 1. Εναρκτήρια σύσκεψη: Γίνεται παρουσίαση των μελών της ομάδας ελέγχου, καθώς και σύντομη ανασκόπηση του αντικειμένου και των στόχων του ελέγχου και επιβεβαίωση του προγράμματος ελέγχου.
 2. Έλεγχος αξιολόγησης της επιχείρησης ή/και του προμηθευτή: Διενεργείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου εξετάζεται η τήρηση των απαιτήσεων των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Κατά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις και παρατηρήσεις (παρατήρηση = μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή απαιτήσεων του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καταγράφονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.
 3. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου από την ομάδα ελέγχου: Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ομάδα ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη της έκθεσης ελέγχου εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις είτε όχι. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις και παρατηρήσεις, αυτές καταγράφονται στο έντυπο αναφοράς μη συμμόρφωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης ελέγχου.
 4. Ανακοίνωση ευρημάτων ελέγχου : Η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του ελέγχου στην επιχείρηση. Η έκθεση ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Μία εκ των εκθέσεων ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ή τον προμηθευτή και το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.

Ο κάθε έλεγχος έχει χαρακτήρα δειγματοληπτικό και τα ευρήματα κάθε ελέγχου αφορούν αποκλειστικά τα σημεία που ελέγχθηκαν. Όπου δεν εντοπίσθηκαν μη συμμορφώσεις δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν.

Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, ετικέτες - επισημάνσεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα.

Η ομάδα ελέγχου διενεργεί τον έλεγχο με διακριτικότητα και σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων. Ενημερώνει τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις σχετικές αποφάσεις διενέργειας του ελέγχου.

Αν η ομάδα ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τον ελεγχόμενο, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η ομάδα ελέγχου αποφασίζει τη διακοπή του ελέγχου με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT.

Αν κατά την επανάληψη του ελέγχου προκύψουν νέοι λόγοι διακοπής, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε διακοπή της διαδικασίας χορήγησης της πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος, δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης (απουσία ή ασθένεια αρμόδιου προσωπικού, άρνηση συνεργασίας, μη αποδοχή ημερομηνίας διεξαγωγής ελέγχου, κ.λ.π.), συμπληρώνεται η έκθεση ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Το αρχικό κόστος πιστοποίησης δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της πιστοποίησης, οπότε η αίτηση τίθεται στο αρχείο.

Σε περιπτώσεις μη διενέργειας προγραμματισμένου ελέγχου με πρωτοβουλία του AGROCERT, ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση με επιστολή για τους λόγους μη διενέργειας του ελέγχου και ο έλεγχος διενεργείται σε άλλη χρονική στιγμή.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι